رييس جمهوري در حاشيه بازديد از خط توليد شيشه سهند تبريز: حرکت کارآفرينان براي توليد و ايجاد رونق اقتص