رسانه آمریکایی: رشداقتصادی ایران دیگرمنفی نیست/جذابیت ها ومشوق های ایران برای سرمایه گذاری