در نشست مجمع عمومی خانه احزاب چه کسانی حضور یافتند؟ /عضوشورای مرکزی موتلفه تحریم کرد، دبیرکل آمد