رئیس جدید مرکز آموزشی سما دانشگاه آزاد خوی منصوب شد