باید تجربه‌های ایران در مبارزه با تروریسم مکتوب شود