حسینی: زندگی در جامعه اسلامی باید بر اساس سبک قرآنی باشد