آه دعبل دامان مجسمه جدید را گرفت / مجسمه کارگر شوش آسیب دید