11 مدرسه در سایت های مسکن مهر استان کرمانشاه احداث و یا در حال ساخت می باشد