جانشین سپاه بوشهر:رژیم جعلی آل سعود با برند دین علیه اسلام ساماندهی شده است