نهادها از مسیر انقلاب منحرف شوند ضد خودشان می‌شوند