سجادی‌: این نشست فرصتی است تا مسئولان ورزش با آسیایی‌ها نشست برگزار کنند