واکنش وزارت خارجه آمریکا به سخنان رهبری: اگر درباره مفهوم دسترسی با ایران توافق نکنیم، چیزی را امضا ن