حضور مردم پاکدشت در برنامه های ملی و انقلابی قبل توجه است