مدیرکل جدید سیاسی و انتخابات استانداری خراسان شمالی منصوب شد