36000 مترخوابگاه دانشجویی با مشارکت خیّرین در حال ساخت است