سجادی: در صورت استفاده درست، حضور اعضای OCA در ایران می‌تواند برای ورزش کشور مفید باشد