تفاوت های عملی و رفتاری امام موسی صدر با دیگر سیاسیون/ لغو نظام طایفه‌ای و یکسان بودن همه در اندیشه ا