افشارزاده: نامه شیخ احمد عاشقانه نبود، حقایق را گفته است