کلنگ احداث خوابگاه دانشجویی در دانشگاه ارومیه زده شد