ویزیت یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ایلامی در طرح نظام سلامت