اعزام تنیس بازان قم به مرحله دوم تنیس آزاد مناطق کشور