کمتر از یک درصد از محصولات تحت پوشش اجباری استاندارد هستند