بیش از 10 درصد قطب‌های علمی کشور در اصفهان قرار دارند