آتش سوزی اتوبوس مسافربری مشهد به زابل/ عکس: محسن رحیمی عنبران