قم شهری بدون شهردار در آستانه برگزاری یکی از بزرگترین اجتماعات دنیا - رضا علیمحمدی*