وزیر کشور: دولت تلاش دارد فعالیت اخزاب را در چهارچوب قانون تقویت کند