قوانین زندگی در مناطق تحت اشغال داعش/خفقان و وحشت جو حاکم