استخدام پزشک متخصص در بیمارستان و کلینیک های معتبر در تهران - 31 اردیبهشت 94