سند استراتژیک 10 ساله تبلیغات اسلامی کردستان تدوین می شود