صادرات 21.5 ميليون دلار محصولات کشاورزي مازندران به خارج کشور