سجادی: اجلاس OCA بیشتر درباره آسیا است نه ورزش ایران