اختصاص 300 میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش واحدهای راکد