افشارزاده: حضور مقامات بلندپایه ورزشی آسیا باعث می‌شود آنها با شرایط ورزش کشو آشنا شوند