ارتش يمن کنترل کوه الرديف در عربستان را در دست گرفت