بازی در نقش سالخورده بهتر از نقش مرده است/ جوک ملکه یادم نمی آید