افشارزاده: اجلاس فرصت خوبی برای شناساندن ایران است/ نامه شیخ احمد عاشقانه نبود!