اشک شوق در چشمان سامان پاکباز قهرمان جهانی دومیدانی