شهید میرحبیبی: با اخلاق اسلامی با مردم برخورد کنید