بازدید از مراکز نظامی ممنوع/80 میلیون وام بگیرید، 160 میلیون پس دهید/بازگشت صندوق خبرساز به پاستور