تکفیری ها از طریق تصاویر منتشر شده در فضای مجازی شهید کجباف را شناسائی کردند