زندگی عشایری برای بسیاری از مردمان جهان جاذبه ای ناشناخته است