تاکيد ظريف به ايجاد مناطقي غير جنگي در يمن براي ارسال کمک هاي امدادي