11 سرباز عربستانی در حمله نیروهای قبایل یمنی کشته شدند