اعزام باستانی‎کاران خوزستانی به مسابقات میانداری پیشکسوتان کشور