اردوی تفریحی سیاحتی جانبازان در منطقه ترشاب خاش برگزار شد