طرح های سالمسازی دریا در گیلان به 67 واحد افزایش می یابد