دیدار با از جانبازان کهگیلویه در قالب طرح «سپاس از علمداران»