هفته پایانی لیگ از منظری دیگر؛ چه کسانی از اتفاقات تبریز بهره بردند؟