همایش ملی تعامل انجمن صنفی با نیروگاههای بخار بازخوردی مثبت در بین فعالان صنعت برق داشته است