گفت و گو با اروپا باید پس از گفت و گوهای هسته یی نیز ادامه یابد